Pa Lăng xích điện

Qui cách
Cẩu hàng 1.000kg  (1tấn)
Cẩu hàng 5.000kg  (5tấn)
Cẩu hàng 10.000kg(10tấn)
Cẩu hàng 15.000kg (15tấn)
Cẩu hàng 20.000kg (20tấn)
Cẩu hàng 30.000kg (30tấn)
Cẩu hàng 40.00kg   (40tấn)
Cẩu hàng 50.000kg (50tấn)
Xuất xứ:Taiwan-Korea-Nhật

 

Liên hệ
Qui cách
Cẩu hàng 1.000kg  (1tấn)
Cẩu hàng 5.000kg  (5tấn)
Cẩu hàng 10.000kg(10tấn)
Cẩu hàng 15.000kg (15tấn)
Cẩu hàng 20.000kg (20tấn)
Cẩu hàng 30.000kg (30tấn)
Cẩu hàng 40.00kg   (40tấn)
Cẩu hàng 50.000kg (50tấn)
Xuất xứ:Taiwan-Korea-Nhật