Bạc đan gối đỡ FBJ

Loại hàng này gồm có:Bạc đạn cầu
                                   Bạc đạn côn
                                   Bạc đạn cà na
                                   Bạc đạn motor
Bạc đạn gối đỡ qui cách tồn kho có sẵn UC202-UC320
                                   UK202-UK320
                                   UCP202-UCP320
                                   UCT202-UCT320
                                   UCF202-UCF320
                                   UCFL202-UCFL320
                                   UKP202-UKP320
                                   UCPA202-UCPA320
                                   UCFL202-UCFL320
                 Hàng liên doanh với Nhật
Liên hệ
Loại hàng này gồm có:Bạc đạn cầu
                                   Bạc đạn côn
                                   Bạc đạn cà na
                                   Bạc đạn motor
Bạc đạn gối đỡ qui cách tồn kho có sẵn UC202-UC320
                                   UK202-UK320
                                   UCP202-UCP320
                                   UCT202-UCT320
                                   UCF202-UCF320
                                   UCFL202-UCFL320
                                   UKP202-UKP320
                                   UCPA202-UCPA320
                                   UCFL202-UCFL320
                 Hàng liên doanh với Nhật