Thanh chữ v inox 201

           Tên hàng :V Inox đúc
Qui cách tồn kho sẵn có
 
V25*3mm*6m/cây
V3*3mm*6m/cây
V4*3mm*6m/cây
V4*4mm*6m/cây
V5*3mm*6m/cây
V5*4mm*6m/cây
V5*5mm*6m/cây
V65*5mm*6m/cây
V65*6mm*6m/cây
 

 

Liên hệ
           Tên hàng :V Inox đúc
Qui cách tồn kho sẵn có
 
V25*3mm*6m/cây
V3*3mm*6m/cây
V4*3mm*6m/cây
V4*4mm*6m/cây
V5*3mm*6m/cây
V5*4mm*6m/cây
V5*5mm*6m/cây
V65*5mm*6m/cây
V65*6mm*6m/cây