Đồng hồ áp suất dầu hãn Badothem

Qui cách:Hàng tồn kho có sẵn
               Áp lực từ 10kg-20kg-30kg-40kg-60kg-100kg
               200kg-300kg-500kg-600kg-1000kg(Tùy theo SIZE)
 
Mặt đồng hồ Phi 50mm.Chân ren (1/8=9.6mm),(1/4=13mm),(3/8=17mm),(1/2=21mm)
Mặt đồng hồ Phi 63mm.Chân ren (1/8=9.6mm),(1/4=13mm),(3/8=17mm),(1/2=21mm)
Mặt đồng hồ Phi 100mm.Chân ren (1/8=9.6mm),(1/4=13mm),(3/8=17mm),(1/2=21mm)
Mặt đồng hồ Phi 120mm.Chân ren (1/4=13mm),(3/8=17mm),(1/2=21mm)
Mặt đồng hồ Phi 150mm.Chân ren (1/4=13mm),(3/8=17mm),(1/2=21mm)
Mặt đồng hồ Phi 200mm.Chân ren (3/8=17mm),(1/2=21mm)
Chất liệu :Inox 304
Liên hệ
Qui cách:Hàng tồn kho có sẵn
               Áp lực từ 10kg-20kg-30kg-40kg-60kg-100kg
               200kg-300kg-500kg-600kg-1000kg(Tùy theo SIZE)
 
Mặt đồng hồ Phi 50mm.Chân ren (1/8=9.6mm),(1/4=13mm),(3/8=17mm),(1/2=21mm)
Mặt đồng hồ Phi 63mm.Chân ren (1/8=9.6mm),(1/4=13mm),(3/8=17mm),(1/2=21mm)
Mặt đồng hồ Phi 100mm.Chân ren (1/8=9.6mm),(1/4=13mm),(3/8=17mm),(1/2=21mm)
Mặt đồng hồ Phi 120mm.Chân ren (1/4=13mm),(3/8=17mm),(1/2=21mm)
Mặt đồng hồ Phi 150mm.Chân ren (1/4=13mm),(3/8=17mm),(1/2=21mm)
Mặt đồng hồ Phi 200mm.Chân ren (3/8=17mm),(1/2=21mm)
Chất liệu :Inox 304