Phe cài trong ( sạc líp )

Tên hàng:tồn kho có sẵn:Phe gài bạc đạn
                   Phe gài hoa
                   Phe trục
                   Phe gài chốt
                   Phe gài ti
Chất liệu :Thép
Xuấ xứ :Taiwan-Malaysia
Liên hệ
Tên hàng:tồn kho có sẵn:Phe gài bạc đạn
                   Phe gài hoa
                   Phe trục
                   Phe gài chốt
                   Phe gài ti
Chất liệu :Thép
Xuấ xứ :Taiwan-Malaysia